Tổng điều tra dân số và nhà ở >> Thống kê

PHIẾU ĐIỀU TRA

29/03/2019 08:49:43 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h