I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê

1. Vị trí và chức năng.

           Cục Thống kê Yên Bái là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tống cục Thống kê giao; tham mưu, giúp úy ban nhân dân cấp tinh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố; tố chức các hoạt động thống kê; cung cấp, công bố, pho biến thông tin thông kê kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan, tố chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

            Cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, chính sách phát triến hoạt động thống kê; tố chức, chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê.

Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành chính do các cơ quan quản lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động thống kê trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố giao sau khi Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ. Tổng hợp thông tin thống kê, kết quả điều tra thống kê do các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh/thành phố cung cấp. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh.

Phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công.

Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

Ban hành và tổ chức thực hiện phổ biến thông tin thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức họp báo công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Quản lý và thực hiện công bố, phổ biến, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.

Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với điều tra viên, người làm công tác thống kê Sở, ngành, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn và người làm công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý của Cục Thống kê theo quy định cùa pháp luật.

Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thống kê.

Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin - truyên thông vào hoạt động thống kê. Triên khai các phân mềm ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hoạt động thống kê, công tác quản lý công chức và người lao động của Cục Thông kê.

Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và lao động hợp đồng; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và các chế độ chính sách độ đãi ngộ khác; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá, phân loại công chức, lao động họp đồng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tông cục trưởng Tông cục Thông kê.

Lập dự toán, tô chức thực hiện dự toán và quyêt toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tống cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ công chức, người lao động và các văn bản pháp quy của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật. Tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê đế nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Cục thống kê tỉnh Yên Bái được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất:

Cơ quan Cục thống kê gồm có:

-   Phòng Thống kê Tổng hợp: Quản lý và tố chức thực hiện hoạt động thông kê tông hợp; tài khoản quôc gia, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thanh tra chuyên ngành thống kê, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phương pháp chế độ; tuyên truyền, pho biến thông tin thống kê và quản lý chất lượng thống kê.

-   Phòng thống kê Kinh tế: Quản lý và t chức thực hiện hoạt động thống kê ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp, vốn đầu tư và giá.

-   Phòng thống kê Xã hội: Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thống kê trong lĩnh vực dân số, lao động, xã hội, môi trường và nông thôn.

-   Phòng Thu thập thông tin Thống kê: Quản lý và tô chức thực hiện hoạt động thu thập dữ liệu thống kê và công nghệ thông tin.

-   Phòng Tổ chức- Hành chính: Quản lý và tô chúc thực hiện công tác tô chức, cán bộ, đào tạo, bôi dường, thi đua, khen thưởng, tài chính, tài san, đâu tư xây dựng và quản trị hành chính.

Chi cục thống kê ở khu vực, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục thống kê.

Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nuớc theo quy định của pháp luật.

Tổng cục truởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục thống kê cấp huyện

4. Lãnh đạo Cục thống kê

Cục Thống kê có Cục trưởng và không quá 2 Phó Cục trưởng. Cục Thống kê thành phố Hà Nội và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng.

Cục trưởng và Phó Cục trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, dinh chỉ công tác và khen thưỏng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng là người đứng đầu Cục Thống kê, chịu trách nhiệm trước Tong cục trưởng Tổng cục Thống kê và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Cục Thống kê. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Cục Thông kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tông cục trưởng Tông cục Thông kê.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  1. Vị trí và chức năng

-      Chi cục Thng kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực (gọi chung là Chi cục Thống kê) là cơ quan thuộc Cục Thống kê, thực hiện chức năng tố chức hoạt động thống kê trên địa bàn theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thống kê) giao; tham mưu, giúp úy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Uy ban nhân dân cấp huyện) quản lý nhà nước về hoạt động thông kê trên địa bàn câp huyện; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền cấp huyện và cho các cơ quan, tố chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

-      Chi cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn

-      Tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê

-      Tố chức thu thập, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê, điều tra thống kê và tổng điều tra thống kê.

-      Tiếp nhận, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành chính do các cơ quan quản lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động thống kê trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật. Bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

-     Tổng hợp thông tin thống kê, kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn cấp huyện cung cấp.

-     Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê cấp huyện. Tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã và thực hiện công bố, cung cấp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

-      Phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dụng, đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện; báo cáo kết quả điều tra thống kê, tống điều tra thống kê; biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công.

-      Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phâm thống kê khác.

-      Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban cấp huyện, UBND xã, phường, thị trấn liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối họp cung cấp, chia sẻ thông tin và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

-      Tố chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.

-      Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với điều tra viên, người làm công tác thống kê của doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

-      Phối họp với các Phòng thuộc Cục Thống kê thực hiện thanh tra, kiếm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

-      Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí.

-      Ứng dụng khoa học tiến tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê.

-     Quản lý, sử dụng công chức và lao động hợp đồng; chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và các che độ, chính sách đãi ngộ khác của công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, nhận xét công chức, lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

-       Tố chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

-        Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thông kê theo quy định của pháp luật.

-      Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trường Cục Thống kê giao và theo quy định của pháp luật.

  1. Tổ chức

-      Chi cục Thống kê cấp huyện được tổ chức thành hai bộ phận, bao gồm: Bộ phận tổng hợp và Bộ phận Thống kê nghiệp vụ. Nguời đứng đầu bộ phận do một lạnh đạo Chi cục Thống kê phụ trách kiêm nhiệm.

  1. Lãnh đạo Chi cục Thống kê

 Chi cục Thống kê có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng.

Chi cục Thống kê có từ 4 công chức trở xuống có Chi cục trưởng; Chi cục Thống kê có từ 5 đên 7 công chức có Chi cục trưởng và 1 Phó Chi cục trướng; Chi cục Thông kê có từ 8 công chức trở lên có Chi cục trưởng và 2 Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng do Cục trưởng Cục Thống kê bổ nhiệm, điều động, luân chuyến, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tống cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục Thống kê, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thống kê. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h