I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê

  1. Vị trí và chức năng.

 Cục thống kê tỉnh Yên Bái là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thông kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Yên Bái và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Cục thống kê tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội, tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Yên Bái và cho các cơ quan,tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thông kê do Chủ tịch UBND tỉnh giao và sử dụng ngân sách địa phương sau khi có thẩm định về chuyên môn của Tổng cục Thống kê.

Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cung cấp.

Biên soạn, xuất bản Niên giám Thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với thống kê sở, ngành; thống kê doanh nghiệp và thống kê xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh.

Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành Luật Thống kê của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến vào hoạt động thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục thống kê.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cộng tác viên thống kê, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo ngành thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thống kê thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê.

Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trường Tổng cục thống kê giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Cục thống kê tỉnh Yên Bái được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất:

Cơ quan Cục thống kê gồm có:

-   Phòng Thống kê Tổng hợp: bao gồm nghiệp vụ thống kê tổng hợp, tài khoản quốc gia, phương pháp chế độ, công nghệ thông tin, thi đua và thanh tra.

-   Phòng thống kê Nông nghiệp: bao gồm các nghiệp vụ thống kê nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

-   Phòng thống kê Công nghiệp: bao gồm các nghiệp vụ thống kê công nghiệp và xây dựng

-   Phòng thống kê Thuơng mại: bao gồm các nghiệp vụ thống kê thuơng mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ, giao thông, bưu điện và giá cả.

-   Phòng thống kê Dân số- Văn xã: bao gồm các nghiệp vụ thống kê dân số, lao động, mức sống, xã hội và môi truờng.

-   Phòng Tổ chức- Hành chính: bao gồm các nghiệp vụ về tổ chức cán bộ, đào tạo, hành chính, quản trị và tài vụ cơ quan.

Chi cục thống kê ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh( gọi chung là chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục thống kê.

Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nuớc theo quy định của pháp luật.

Tổng cục truởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục thống kê cấp huyện

4. Lãnh đạo Cục thống kê

- Cục Thống kê tỉnh Yên Bái có Cục truởng và các Phó cục truởng.

- Cục truởng và phó Cục trưởng do Tổng cục truởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

- Cục truởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục truởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Cục Thống kê; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Cục Thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

- Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công  

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  1. Vị trí và chức năng

-      Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi tắt là Chi cục Thống kê cấp huyện) là cơ quan trực thuộc Cục thống kê; giúp Cục truởng Cục thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức hoạt động thống kê theo chuơng trình công tác của Cục trưởng Cục thống kê giao. Cung cấp thông tinh kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

-      Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và đuợc mở tài khoản tại kho bạc Nhà nuớc theo quy địh của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn

-      Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội  của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục thống kê giao; cung cấp thông tinh kinh tế- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền Huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

-      Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê  theo phương án và huớng dẫn của Tổng cục Thống kê

-      Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã, phuờng, thị trấn thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn cung cấp.

-      Biên soạn, xuất bản niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

-      Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế- xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục truởng Cục thống kê.

-      Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng ban, UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc huyện để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

-      Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược kế hoạch, chuơng trình, đề án, dự án sau khi đuợc cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

-      Phối hợp với thanh tra Cục thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiểu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê  của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

-      Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí

-      Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.

-      Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê và các chế độ chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

-      Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

-      Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

-      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục thống kê giao.

  1. Tổ chức

-      Chi cục Thống kê cấp huyện được tổ chức thành hai bộ phận, bao gồm: Bộ phận tổng hợp và Bộ phận Thống kê nghiệp vụ. Nguời đứng đầu bộ phận do một lạnh đạo Chi cục Thống kê phụ trách kiêm nhiệm.

  1. Lãnh đạo Chi cục Thống kê

-   Chi cục Thống kê có Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng; Chi cục Thống kê có từ 6 công chức trở lên, không quá 2 Phó Chi cục trưởng .

-   Cục trưởng Cục thống kê cấp tỉnh điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp huyện theo quy định của pháp luật.

-   Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục thống kê  và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động Chi cục Thống kê . Phó chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h