Tin Hoạt động >> Thống kê

CHI CỤC THỐNG KÊ VĂN YÊN CÙNG CÁC ĐIỀU TRA VIÊN DỰ TẬP HUẤN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU TRA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂM 2023

30/12/2022 11:07:21 Xem cỡ chữ Google

             Từ ngày 08 đến ngày 09 /12/2022 Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra Lao động việc làm và điều tra Thương mại dịch vụ năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chi cục Thống kê cấp huyện.

             Điều tra Lao động việc làm và điều tra Thương mại dịch vụ là 02 cuộc điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm nhằm mục đích: Thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên; tình hình tham gia lao động của người từ 5 đến 17 tuổi hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động; phục vụ công tác quản lý, đánh giá dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; phục vụ đánh giá tốc độ tăng trưởng của các ngành và toàn bộ nền kinh tế để phục vụ công tác biên soạn các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

              Hội nghị Tập huấn Điều tra LĐVL năm 2023 gồm các nội dung sau: Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong điều tra lao động việc làm, điều tra thương mại dịch vụ năm 2023; Quy trình chọn mẫu, thay mẫu; Hướng dẫn điền phiếu điều tra; một số lưu ý trong phiếu điều tra lao động việc làm, điều tra thương mại dịch vụ năm 2023; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp trong 02 cuộc điều tra lao động việc làm và thương mại dịch vụ năm 2023; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI; Thực hành phần mềm quản lý, giám sát điều tra.

Trong 2 cuộc điều tra này, trên địa bàn huyện Văn Yên có 120 hộ được chọn, phân bổ ở 9 xã/thị trấn (đối với điều tra lao động việc làm) 27 cơ sở mẫu cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ, được phân bổ ở 13 xã/thị trấn.

Tại Hội nghị, các giám sát viên và điều tra viên đã tham dự nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung, sẵn sàng thực hiện tốt cuộc điều tra.

 

Hình ảnh tại Hội nghị tập huấn điều tra lao động việc làm và điều tra thương mại, dịch vụ

 

Nguyễn Thị Dung

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h