Phương án điều tra >> Nông nghiệp

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY LÂU NĂM

21/03/2019 02:24:33 Xem cỡ chữ Google

PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY LÂU NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  570 /QĐ – TCTK  ngày   25  tháng   7  năm 2018

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

 

 

1. Mục đích, yêu cầu điều tra

1.1. Mục đích điều tra

Cuộc điều tra thu thập thông tin về sản lượng và doanh thu từng loại cây lâu năm trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của ngành trồng trọt; đáp ứng yêu cầu quản lý, đánh giá kết quả sản xuất, cân đối tiêu dùng; lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

1.2. Yêu cầu điều tra

Công tác tổ chức thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra.

Đảm bảo thu thập thông tin  đầy đủ, kịp thời, chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi.

Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra bảo đảm đúng chế độ hiện hành.

2. Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra

2.1. Phạm vi điều tra

Cuộc điều tra được tiến hành tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) có hoạt động sản xuất cây lâu năm.

2.2. Đối tượng điều tra

Các loại cây lâu năm được trồng và thu hoạch trên địa bàn.

2.3. Đơn vị điều tra

Đơn vị điều tra là các chủ thể dưới đây có hoạt động trồng, thu hoạch sản phẩm cây lâu năm trong 12 tháng trước thời điểm điều tra:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác (viện nghiên cứu, trung tâm giống…);

- Hộ gia đình sản xuất cây lâu năm.

3. Loại điều tra

Cuộc điều tra được thực hiện kết hợp giữa điều tra toàn bộ với điều tra chọn mẫu.

3.1. Điều tra toàn bộ

Điều tra toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác (sau đây viết tắt là DN/HTX/TCK) trồng cây lâu năm trong 12 tháng trước thời điểm điều tra về hoạt động trồng, thu hoạch, bán ra thị trường sản phẩm cây lâu năm của đơn vị.

3.2. Điều tra chọn mẫu

Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với các hộ có hoạt động trồng, thu hoạch, bán ra thị trường sản phẩm cây lâu năm.

Quy mô, phương pháp chọn mẫu theo từng loại cây trọng điểm và nhóm cây lâu năm còn lại quy định tại Phụ lục 01.

4. Thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra

4.1. Thời điểm điều tra

Thời điểm điều tra: 01/12 hàng năm.

4.2. Thời kỳ thu thập thông tin

- Số liệu thời điểm: Tại thời điểm 01/12 năm điều tra.

- Số liệu thời kỳ: Phát sinh thực tế trong 12 tháng trước thời điểm điều tra, từ 01/12 năm trước đến 30/11 năm điều tra.

4.3. Thời gian điều tra: 10 ngày, bắt đầu từ thời điểm điều tra.

4.4. Phương pháp điều tra

Áp dụng hai phương pháp dưới đây để thu thập thông tin:

4.4.1. Thu thập số liệu gián tiếp

Thực hiện thu thập số liệu gián tiếp đối với DN/HTX/TCK. Cục Thống kê hoặc Chi cục Thống kê hướng dẫn phương pháp ghi và hoàn thiện phiếu điều tra cho đơn vị được điều tra; lãnh đạo đơn vị duyệt, ký, đóng dấu và gửi phiếu điều tra về Cục Thống kê hoặc Chi cục Thống kê.

4.4.2. Thu thập số liệu trực tiếp

Thực hiện thu thập số liệu trực tiếp đối với hộ. Điều tra viên đến từng hộ được chọn điều tra thực hiện phỏng vấn trực tiếp người nắm được thông tin về hoạt động trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm của hộ để ghi phiếu.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h