Các chuyên đề >> Thống kê

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

05/10/2021 02:15:48 Xem cỡ chữ Google

- Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại địa chỉ https://diendandoanhnghiep.vn/tong-cuc-thong-ke-bo-sung-36-chi-tieu-vao-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-207582.html

- Vướng nhất nguồn lực thực hiện tại địa chỉ https://daibieunhandan.vn/vuong-nhat-la-nguon-luc-thuc-hien-ohs4m2fr60-64014 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h