Phương án điều tra >> Nông nghiệp

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

21/03/2019 02:59:32 Xem cỡ chữ Google

 

PHƯƠNG ÁN  ĐIỀU TRA

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số 570/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 7 năm 2018

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

 

 
 
 

1. Mục đích, yêu cầu điều tra

1.1. Mục đích điều tra

          Thu thập số liệu về diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp theo từng vụ sản xuất (cây hằng năm), từng năm (cây lâu năm) của mỗi địa phương; làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: sản lượng cây trồng, cơ cấu diện tích gieo trồng, hệ số sử dụng đất.

1.2. Yêu cầu điều tra   

          Yêu cầu của cuộc điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp là phản ánh kịp thời, toàn diện, đầy đủ, trung thực kết quả gieo trồng từng loại cây của tất cả các thành phần kinh tế trên lãnh thổ.

          Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý thông tin, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của phương án.

2. Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra

2.1. Phạm vi điều tra

Cuộc điều tra được tiến hành đối với tất cả các loại hình kinh tế (trừ doanh nghiệp) có trồng các loại cây nông nghiệp ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh).

2.2. Đối tượng điều tra

          - Diện tích cây hằng năm;

          - Diện tích cây lâu năm trồng tập trung;

         

2.3. Đơn vị điều tra

- Thôn, ấp, bản của xã có gieo trồng cây hằng năm trong vụ sản xuất; trồng cây lâu năm.

- Phường/thị trấn có gieo trồng cây hằng năm trong vụ sản xuất; có diện tích cây lâu năm trồng tập trung.

3. Loại điều tra

Cuộc điều tra áp dụng điều tra toàn bộ các đơn vị điều tra.

4. Thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra

4.1. Thời điểm điều tra

Đối với cây hằng năm: Tổ chức điều tra theo từng vụ sản xuất như sau:

(1) Kết thúc gieo trồng vụ Đông xuân. Riêng các tỉnh miền Bắc có gieo trồng vụ Đông thì điều tra riêng vụ Đông và vụ Xuân;

(2) Kết thúc gieo trồng vụ Hè thu (áp dụng với các tỉnh có thực hiện gieo trồng vụ Hè thu);

(3) Kết thúc gieo trồng lúa vụ Thu đông (áp dụng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long);

(4) Kết thúc gieo trồng vụ Mùa.

Trong từng vụ sản xuất, mỗi địa phương có thể trồng nhiều loại cây hằng năm và mỗi loại cây kết thúc gieo trồng vào những thời điểm khác nhau. Do vậy, điều tra diện tích gieo trồng cần thực hiện vào thời điểm có thể thu thập thông tin đầy đủ nhất về diện tích từng loại cây trồng trong vụ, nhất là các loại cây trồng chính ở địa phương. Thời vụ gieo trồng và thu hoạch các loại cây trồng nông nghiệp theo quy định tại phụ lục 01.

Đối với cây lâu năm: Mỗi năm điều tra 1 lần vào thời điểm 01/11.

4.2. Thời gian điều tra

          Thời gian tiến hành điều tra: 10 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h