Phương án điều tra >> xây dựng và vốn đầu tư

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN

26/04/2019 02:39:30 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h