Phương án điều tra >> Nông nghiệp

Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

15/05/2020 10:13:49 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h