Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tổng vốn đầu tư phát triển của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái tháng 01/2021 ước đạt 287,4 tỷ đồng .

01/03/2021 08:24:37 Xem cỡ chữ Google

Tháng 01/2021 là tháng đầu tiên của năm kế hoạch, hoạt động đầu tư chủ yếu là thi công những công trình chuyển tiếp và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2020 nên dự tính tổng vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước tháng 01 năm 2021 ước đạt 287,4 tỷ đồng, giảm 57,87% so với tháng 12/2020, tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Vốn do địa phương quản lý ước đạt 271,6 tỷ đồng (chiếm 94,5% trong tổng số), giảm 58,27% so với tháng 12/2020, tăng 4,58% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn do trung ương quản lý ước đạt 15,8 tỷ đồng (chiếm 5,5% trong tổng số), giảm 49,36% so với tháng 12/2020, tăng 19,36% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Tỉnh Yên Bái đề ra cơ cấu đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm phù hợp, thống nhất với kế hoạch tài chính 5 năm, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông, đô thị, đảm bảo phát triển bền vững, đẩy mạnh phân cấp quản lý, tạo thuận lợi, nâng cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các địa phương trong quản lý đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư. Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tăng dần tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách, phát huy nội lực của nền kinh tế, đồng thời thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, huy động khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp,...Thực hiện Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân nhân và doanh nghiệp tích cực tham gia, đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường, phấn đấu kiên cố hóa khoảng 400 km đường giao thông nông thôn. Mặt khác tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hằng Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h