Tin Hoạt động

Chi cục Thống kê khu vực Yên Bình – Lục Yên triển khai và kết thúc thắng lợi điều tra khảo sát mức sống dân cư kỳ I.2021.

23/06/2021

Theo phương án của Tổng Cục thống kê, khảo sát mức sống dân cư năm 2021 là cuộc điều tra chọn mẫu thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ điều tra Doanh nghiệp trên địa bàn.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ điều tra Doanh nghiệp trên địa bàn.

18/05/2021

Cùng với cả nước, từ ngày 01/3/2021, huyện Lục Yên chính thức bắt tay vào cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc tổng điều tra trên quy mô lớn, được tiến hành 5 năm 1 lần nhằm cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ và sát thực tiễn nhất về thực trạng kinh tế xã hội của cả nước và các địa phương.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h