Tin Hoạt động >> Thống kê

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN VĂN YÊN TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2023.

20/03/2023 09:44:25 Xem cỡ chữ Google

Điều tra vốn đầu tư thực hiện là một trong những cuộc điều tra quan trọng của ngành thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Theo Phương án điều tra năm 2023, Điều tra vốn đầu tư thực hiện tuy không thay đổi về phương pháp chọn mẫu nhưng thay đổi về tỷ lệ chọn mẫu và phương pháp thu thập thông tin – chuyển điều tra bằng phiếu giấy sang điều tra bằng webform và CAPI.

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-CTK ngày 13/02/2023 của Cục Thống kê về việc triển khai điều tra Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Chi Cục Thống kê huyện Văn Yên xây dựng ban hành Kế hoạch số 16/KH-CCTK ngày 16/02/2023 triển khai điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2023.

Chi cục Thống kê huyện căn cứ vào số lượng đơn vị điều tra được chọn hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã/thị trấn, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thực hiện kê khai thông tin trên Webform và tuyển chọn điều tra viên trực tiếp thu thập thông tin tại địa bàn, hộ trang trại, tổ chức tập huấn nghiệp vị điều tra đầy đủ cho các điều tra viên.

 

Giám sát viên (GSV), quản trị  hệ  thống:  Lãnh đạo, công chức của Chi cục làm GSV cấp huyện tham gia lớp tập huấn.

           

           Chi cục Thống kê huyện phối hợp UBND xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện công tác thu thập thông tin tại địa bàn, đơn vị  điều tra bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin thu thập. Cụ thể như sau:

* Điều tra quý:

- Đối với hộ dân cư, trang trại: Chi cục Thống kê chỉ đạo điều tra viên đến từng hộ (chủ  trang trại, chủ hộ) để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử CAPI (Phiếu số 01/VĐTH-Q: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư và Phiếu số 02/VĐTTT-Q: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của trang trại). Thời gian thu thập thông tin như sau:

+ Quý I: Từ ngày 25/2 đến ngày 10/3 hằng năm.

+ Quý II: Từ ngày 25/4 đến ngày 10/5 hằng năm.

+ Quý III: Từ ngày 25/8 đến ngày 10/9 hằng năm.

+ Quý IV: Từ ngày 25/10 đến ngày 10/11 hằng năm.

- Đối với doanh nghiệp: Chi cục Thống kê chỉ đạo điều tra viên cung cấp tài khoản, hướng dẫn doanh nghiệp đăng nhập, cung cấp thông tin trên phiếu điện tử Webform (Phiếu số 03/VĐTDN-Q: Phiếu thu thập thông tin vốn 4 đầu tư thực hiện của doanh nghiệp). Thời gian  thu thập  thông tin  từ ngày 01-10 các tháng 3, 6, 9, 12.

*Điều tra năm:

- Đối với hộ dân cư, trang trại: Chi cục Thống kê chỉ đạo điều tra viên đến từng hộ (chủ trang trại, chủ hộ) để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử CAPI (Phiếu số 01/VĐTH-N: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư và Phiếu số 02/VĐTTT-N: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của trang trại). Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/02 đến ngày 15/3 hằng năm.

- Đối với đơn vị sự nghiệp, xã/thị trấn: Chi cục Thống kê chỉ đạo điều tra viên cung cấp tài khoản, hướng dẫn đơn vị sự nghiệp, các xã/phường/thị  trấn  đăng nhập, cung cấp thông tin trên phiếu điện tử Webform  (Phiếu số 03/VĐTSN-N: Phiếu thu thập thông tin vốn đầu tư thực hiện của đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và y tế; Phiếu số 04/VĐTXP-N: Phiếu thu thập thông tin về vốn đầu tư thực hiện của xã/phường/thị trấn). Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/02 đến ngày 15/3 hằng năm.

Trong quá trình thực hiện điều tra để bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, Chi cục Thống kê thực hiện việc giám sát, kiểm tra ở tất cả các khâu của cuộc điều tra nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra.

Lực lượng giám sát, kiểm tra là Lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê huyện. Giám sát viên tập trung vào giám sát việc thực hiện quy định đến phỏng vấn đúng hộ đã phân công cho điều tra viên và điền vào phiếu điện tử; thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất lượng thông tin do đơn vị cung cấp.

GSV cấp huyện thực hiện duyệt và nghiệm thu dữ liệu điều tra của các ĐTV được phân công phụ trách sau khi các điều tra viên đã hoàn thành điều tra và hoàn thiện sửa lỗi theo đúng tiến độ đề ra.

Nguyễn Thị Dung

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h